Regulamin zakupów

REGULAMIN ZAKUPÓW
SKLEPU INTERNETOWEGO Skydiveclub.pl

Sklep internetowy Skydiveclub.pl (dalej zwany „skydiveclub.pl”) działający pod adresem www.skydiveclub.pl, prowadzony jest przez Pawła Panaś, i Pawła Dobek prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą SKY CLUB Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Monte Cassino 8/27 , 35-305 Rzeszów, NIP 8133700568, REGON 360602190, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000850993.

Wszelka korespondencja w związku z korzystaniem z serwisu Skydiveclub.pl powinna być prowadzona na adres:
„Szkoła Spadochronowa SkyDive Club” ul. Monte Cassino 8/27 , kod pocztowy: 35-305 Rzeszów.

§ 1

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Skydiveclub.pl prowadzi sprzedaż towarów oraz VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów oraz  VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH zamieszczone są na stronie internetowej Skydiveclub.pl
 2. Klient może składać zamówienia 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę poprzez wskazaną wyżej stronę internetową Skydiveclub.pl
 3. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 lub w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy realizowane są tak jak złożone w kolejnym dniu roboczym.
 4. Do złożenia zamówienia konieczna jest rejestracja na stronie internetowej skydiveclub.pl oraz wypełnienie krótkiego formularza.
 5. Skydiveclub.pl automatycznie generuje wiadomość e-mail wysyłaną na adres e-mail wskazany w zamówieniu zawierający informacje o szczegółach zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 6. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu oraz zawiera z Skydiveclub.pl umowę sprzedaży zamawianych towarów oraz  VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH.

  § 2

  Ceny towarów

 1. Zamieszczone przy danym towarze na stronie www.skydiveclub.pl ceny zawierają podatek VAT i podawane są w walucie polskiej.
 2. Z zastrzeżeniem §2 ust. 5 niniejszego regulaminu Klienta obowiązują ceny wskazane przy składaniu zamówienia.
 3. Do ceny towarów dodaje się koszty przesyłki do Klienta zgodnie z cennikiem.
 4. Na życzenie Klienta do zamówionego towaru wystawiamy fakturę VAT.

  § 3

  Zapłata za towar.

 1. W Skydiveclub.pl dostępne są następujące formy płatności:
  1. przelew elektroniczny, bankowy;
  2. płatność za pośrednictwem serwisu Blue Media
 2. Przy wyborze przez Klienta płatności przelewem bądź za pośrednictwem Blue Media, gdy Klient nie ureguluje płatności w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia Skydiveclub.pl zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

  § 4

  Realizacja zamówienia i dostarczenie towaru.

 1. Skydiveclub.pl dokłada staranności aby realizacja zamówienia, nastąpiła w ciągu 1-2 dni roboczych:
  1. w przypadku płatności przelewem elektronicznym, bankowym lub za pośrednictwem serwisu Blue Media- od momentu potwierdzenia zamówienia opisanego w §1 ust. 5 oraz otrzymania przez Skydiveclub.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący tę transakcję.
 2. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który zależy od podmiotu realizującego dostawę (kurier, Poczta Polska). Zwykle jednak dostawa trwa 3-7 dni w przypadku Poczty Polskiej i 2-3 dni w przypadku przesyłki kurierskiej.
 3. W przypadku zamówienia zapłaconego przelewem bądź poprzez serwis przelewy 24, gdy Skydiveclub.pl nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, Skydiveclub.pl informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji przez Klienta z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Skydiveclub.pl zwraca przedpłatę na podane przez Klienta konto bankowe.

  § 5

  Reklamacje.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Skydiveclub.pl  ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową przez okres dwóch lat od wydania towaru Klientowi.
 2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ust. 2, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Skydiveclub.pl  nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny, a w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna może on odstąpić od umowy.
 3. Warunkiem skorzystania z powyższych uprawnień przez Klienta jest pisemne zawiadomienie Skydiveclub.pl  o niezgodności towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od jego stwierdzenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji należy odesłać towar w stanie nie uszkodzonym do Skydiveclub.pl  zwykłą przesyłką pocztową wraz z kopią dowodu zakupu oraz wskazaniem czego się domaga.
 5. Skydiveclub.pl  ma prawo odmówić uwzględnienia reklamacji jeżeli towar został uszkodzony mechanicznie lub nastąpiła realizacja Vouchera prezentowego.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Skydiveclub.pl zwróci Klientowi koszty przesyłki pocztowej.

  § 6

  Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru.
 2. Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie – Skydiveclub.pl udostępnia formularz zwrotów na stronie www.skydiveclub.pl
 3. Warunkiem odstąpienia jest zwrot towarów nieużywanych, odesłanych do Skydiveclub.pl  w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu a w przypadku voucherów prezentowych warunkiem zwrotu jest nie dokonanie rezerwacji terminu realizacji prezentu.
 4. Zakupione towary należy odsyłać w pudełkach tekturowych. Zwroty i wymiany produktów odsyłane w kopertach mogą nie zostać rozpatrzone. Zwroty i wymiany prosimy odsyłać na adres: Widokowa 4a/14, 35-119 Rzeszów z dopiskiem SKYDIVECLUB.PL
 5. Do przesyłki oprócz formularza zwrotu należy dołączyć dowód zakupu, lub oświadczenie o jego zgubieniu.
 6. Jeżeli Skydiveclub.pl  nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, powiadomi on o tym Klienta niezwłocznie.
 7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, zgodnie z ustępem 1 niniejszego paragrafu lub braku ze strony Skydiveclub.pl  możliwości zrealizowania zamówienia, Skydiveclub.pl  gwarantuje zwrot kwoty na rachunek bankowy podany przez Klienta.
 8. W zależności od woli Klienta wymiana towaru może nastąpić na ten sam produkt, bądź na zupełnie inny produkt. W przypadku wymiany na inny produkt, jeżeli wartość nowego produktu będzie niższa od wartości zwracanego produktu Skydiveclub.pl  odda nadpłatę na podane przez Klienta konto bankowe. Jeżeli wartość nowego produktu będzie wyższa należy dopłacić różnicę.
 9. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Skydiveclub.pl  pokrywa Skydiveclub.pl w przypadku wymiany spowodowanej życzeniem klienta, koszty związane z wysyłką są po stronie klienta.

  § 7

  Zastosowanie uprawnień konsumenckich.

 1. Uprawnienia Klienta wskazane w §5 i §6 niniejszego Regulaminu przysługują jedynie Klientom, którzy są konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego tj. osobami fizycznymi dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami wyłącza się rękojmię za wady towarów.

§ 8

Dane osobowe.

 1. Rejestrując się na stronie internetowej Skydiveclub.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Skydiveclub.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Skydiveclub.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

  § 9

  Towary i znaki towarowe.

 1. Sklep Skydiveclub.pl  dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem biuro@skydiveclub.pl
 2. Znajdujące się na stronie internetowej Skydiveclub.pl  nazwy towarów, zdjęcia, logo i znaki towarowe stanowią własność ich producentów lub twórców i podlegają ochronie prawnej. Skydiveclub.pl   prezentuje je wyłącznie w celach informacyjnych.

  § 10

  Postanowienia końcowe.

 1. Towary oraz usługi prezentowane na stronach internetowych Skydiveclub.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient może się kontaktować z Skydiveclub.pl w sprawie realizacji zamówienia przesyłając e-mail na adres: biuro@skydiveclub.pl
 3. Klient nie może korzystać z adresu e-mail i stron internetowych Skydiveclub.pl w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w treści regulaminu.
 5. Do korzystania z portalu Skydiveclub.pl niezbędne jest urządzenie z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym z rodziny Windows, prawidłowo skonfigurowana przeglądarka stron internetowych (obsługująca szyfrowanie 128 bit) oraz dostęp do sieci Internet. Wskazuje się, iż dla zwiększenia bezpieczeństwa transakcji Klient powinien używać systemu zaktualizowanego o najnowsze aktualizacje krytyczne oraz oprogramowania antywirusowego/firewall.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 04-12-2017 roku.