Regulamin voucherów

Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego użycia systemu „Skydiveclub.pl” jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU.

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,(Dz. U. z 2013 r., poz.1422 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
   z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 poz.1225 z późn. zm.) – w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Skydiveclub.pl zapewnia to możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Kontakt z Skydiveclub.pl – za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@skydiveclub.pl; telefonicznie:
   737 444 481
 2. Sky Club Sp. z o.o. Sp. k. przyjmuje, że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia i realizacji zamówionego PREZENTU) ponosi tylko i wyłącznie KLIENT.
 3. W przypadku PREZENTÓW, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku OBDAROWANEGO, Sky Club Sp. z o.o. Sp. k. przyjmuje, że każdy KLIENT upewnił się, że OBDAROWANY może skorzystać z wybranego PREZENTU. Dodatkowe wymagania zawsze są podawane w opisie PREZENTU, a obowiązek upewnienia się, że OBDAROWANY je spełnia spoczywa na KLIENCIE. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna OBDAROWANEGO, wiek, brak umiejętności nie pozwalają na realizację PREZENTU to ani OBDAROWANEMU ani KLIENTOWI nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty w stosunku do Sky Club Sp. z o.o. Sp. k.

II. Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • Skydiveclub.pl – SKY CLUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Rzeszowie 35-305, ul. Monte Cassino 8/27, która działając w imieniu własnym i na własny rachunek dokonuje zamówienia PREZENTU na rzecz KLIENTA., zwana dalej Skydiveclub.pl
 • KLIENT – konsument/osoba, która na rzecz OBDAROWANEGO zamawia
  w Skydiveclub.pl – działającej w imieniu własnym i na własny rachunek, PREZENT,
 • VOUCHER – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do otrzymania PREZENTU określonego w tym dokumencie. Voucher w formie elektronicznej i tradycyjnej (forma karnetu prezentowego) wysyłany jest na wskazany adres mailowy i adres dostawy po zaksięgowaniu wpłaty.
 • OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA – czas, w którym PREZENT musi zostać zarezerwowany mailowo lub telefonicznie, oraz faktycznie zrealizowany. Po upływie tego okresu REALIZACJA PREZENTU nie jest możliwa. OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA wynosi 12 miesięcy (z wyłączeniem możliwości realizacji prezentów sezonowych zależnych od pogody, które są ważne jeden pełny sezon) od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej bądź od daty zakupu w PUNKCIE SPRZEDAŻY. Niektóre PREZENTY są ze swej istoty lub z przyczyn technicznych dostępne tylko w określonym sezonie np. Skok w tandemie realizowany jest w okresie od kwietnia do października. Jest to wyraźnie oznaczone na VOUCHERZE i w opisie PREZENTU. OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA zwykle podany jest na VOUCHERZE, a jeśli nie ma takiej informacji, to można go sprawdzić mailowo lub telefonicznie. Jeżeli Twój voucher na skok lub szkolenie został zakupiony poza sezonem, jego ważność kończy się wraz z następującym sezonem (UWAGA: w październiku i w kwietniu pogoda jest na tyle kapryśna, że realizacja vouchera może być utrudniona, dlatego zaplanuj ją jak najszybciej po otrzymaniu vouchera)
 • REZERWACJA – zgłoszenie przez OBDAROWANEGO preferowanego terminu REALIZACJI PREZENTU mailowo lub telefonicznie w Skydiveclub.pl
 • TERMIN REZERWACJI – 30 dzień przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA lub końcem sezonu, jest ostatnim dniem, w którym możliwe jest dokonanie REZERWACJI. Jeżeli OBDAROWANY dokona REZERWACJI PREZENTU przed upływem TERMINU REZERWACJI, to Skydiveclub.pl  gwarantuje, że jego PREZENT zostanie zrealizowany w najbliższym dostępnym terminie, nawet jeżeli OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA upłynie. Po TERMINIE REZERWACJI, a przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA REZERWACJA będzie możliwa w miarę dostępności miejsc. Skydiveclub.pl zobowiązuje się dołożyć starań, aby do REALIZACJI PREZENTU doszło, ale nie gwarantuje tego. Rezerwacja terminu realizacji musi nastąpić minimum tydzień przed planowaną realizacją. W przeciwnym przypadku WYKONAWCA zastrzega sobie prawo odmowy REALIZACJI PREZENTU.
 • OBDAROWANY – osoba, która po dokonaniu REZERWACJI i okazaniu VOUCHERA jest uprawniona do REALIZACJI PREZENTU, określonego w niniejszym regulaminie,
 • WYKONAWCA – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej realizująca/e PREZENT
 • REALIZACJA PREZENTU – wykonanie zamówionej przez KLIENTA usługi
  (PREZENTU) na rzecz OBDAROWANEGO. REALIZACJA PREZENTU możliwa jest wyłącznie w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA, gdy VOUCHER jest opłacony. Ze względu na różny charakter prezentów są one realizowane w określonych terminach (np. tylko w weekendy, raz w miesiącu, codziennie itp.). O orientacyjnych terminach realizacji, Skydiveclub.pl  informuje po wcześniejszym kontakcie. Ważność vouchera 365 dni nie oznacza, że jest możliwość realizacji każdego dnia.
 • PREZENT – towar lub usługa, której wykonanie Skydiveclub.pl działając na rzecz KLIENTA w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u WYKONAWCY,
 • SYSTEM ZAWIERANIA UMOWY – zwany dalej SYSTEMEM, jest to jeden
  z elementów komputerowego serwisu Skydiveclub.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu algorytmu – procedur postępowania zawartych
  w niniejszym Regulaminie,
 • NUMER VOUCHERA – jest to ciąg cyfr lub cyfr i liter, który identyfikuje konkretny VOUCHER i jest niezbędny do złożenia REZERWACJI,
 • KOD ZABEZPIECZAJĄCY – to ciąg cyfr i liter który jest unikalny dla każdego VOUCHERA – jego zdrapanie lub zniszczenie spowoduje unieważnienie VOUCHERA
 • DZIAŁ REZERWACJI – za jego pomocą OBDAROWANY może dokonać REZERWACJI przy wykorzystaniu maila lub telefonicznie i ustalić termin oraz szczegóły dotyczące REALIZACJI PREZENTU.
 • OPIS PREZENTU – jest to określenie czego może się spodziewać OBDAROWANY po danym PREZENCIE. Z tym, że Skydiveclub.pl zastrzega, że jest to opis określający charakter przeżycia, a faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń z serwisu Skydiveclub.pl, w zakresie takich szczegółów jak dokładny czas trwania, wygląd urządzeń, rodzaj użytego sprzętu, lokalizacji itp. Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Skydiveclub.pl przedstawiają faktyczny wygląd PREZENTU. Z zastrzeżeniem, że niektóre zdjęcia PREZENTÓW mają charakter przykładowy i nie muszą dokładnie odpowiadać faktycznej realizacji. Skydiveclub.pl dokłada jednak wszelkich starań, aby OPIS PREZENTU był jak najbliższy faktycznemu przebiegowi REALIZACJI PREZENTU.
 • DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura Skydiveclub.pl tj. od 8.00 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 • PUNKT SPRZEDAŻY – punkt własny, w którym Skydiveclub.pl sprzedaje VOUCHERY.
 • CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas, w jakim serwis Skydiveclub.pl skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez KLIENTA formę dostawy
 • PRZELEW TRADYCYJNY – płatność wykonywana przez KLIENTA w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
 • PRZELEW ELEKTRONICZNY – płatność wykonywana przez KLIENTA z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

III. Zawarcie umowy i warunki płatności

 1. Skydiveclub.pl. działając w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u WYKONAWCY na rzecz KLIENTA PREZENT spośród aktualnie znajdujących się w ofercie na stronie internetowej serwisu Skydiveclub.pl.
 2. Zamówienie PREZENTU następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM tj.:
 • wybranie PREZENTU, którego zamówieniem jest zainteresowany KLIENT,
  co następuje poprzez kliknięcie przycisku „KUP”,
 • wybranie formy VOUCHERA ,
 • podanie swoich niezbędnych danych,
 • wybranie sposobu w jaki VOUCHER zostanie KLIENTOWI dostarczony (tylko przy VOUCHERACH tradycyjnych, w formie karnetu prezentowego; nie dotyczy VOUCHERA elektronicznego wysyłanego na adres email),
 • wybranie sposobu dokonania płatności za VOUCHER,
 • kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup”.
 • po zakończeniu KLIENT otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.
 • Możliwe jest również złożenie zamówienia na PREZENT przez telefon. W takiej sytuacji niniejszy regulamin również jest wiążący,
 • Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące płatności i zawarcia umowy mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, kiedy KLIENT dokonuje zakupu w PUNKTACH SPRZEDAŻY.

3. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik klika przycisk „Potwierdź zakup”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł umowę z Skydiveclub.pl.

 • W przypadku, kiedy KLIENT dokonuje zamówienia PREZENTU przez telefon lub w PUNKTACH SPRZEDAŻY, za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości ceny i jest to również jednoznaczne z tym, że KLIENT zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść. Dopuszczalna jest każda forma zapłaty akceptowana w danym sklepie.
 • KLIENCI, którzy dokonali zakupu w PUNKTACH SPRZEDAŻY otrzymują jako dowód zakupu i dowód daty, w jakiej została dokonana transakcja paragon fiskalny. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT.

4. VOUCHERY elektroniczne i VOUCHERY tradycyjne w formie karnetu prezentowego są wysyłane po dokonaniu przedpłaty w wysokości podanej na stronie internetowej Skydiveclub.pl

5. VOUCHER stanowi dokument uprawniający do wymiany ich na PREZENT, dlatego po zakupie KLIENT otrzymuje paragon fiskalny.

6. W każdym powyższym wypadku przedpłata jest jedynym świadczeniem, do jakiego zobligowany jest KLIENT.

7. W żadnym wypadku VOUCHERY nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do realizacji PREZENTÓW

8. Przekazanie przedpłaty określonej w pkt. 4 może nastąpić w następujący sposób:

 • poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Skydiveclub.pl.,
 • gotówką – w przypadku osobistego zakupu PREZENTU w PUNKCIE SPRZEDAŻY.
 • z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez systemy płatności bezpośrednich, jako partnera Skydiveclub.pl.
 1. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek Skydiveclub.pl, ul. Monte Cassino 8/27, 35-305 Rzeszów. ING Bank 20 1050 1562 1000 0092 0730 2077, z chwilą zaksięgowania jej przez serwis Blue Media, lub inny serwis o podobnym charakterze, z chwilą uregulowania płatności w kasie PUNKTU SPRZEDAŻY zgodnie z postanowieniami pkt. 8.
 2. VOUCHER jest dostarczany do KLIENTA według jego wyboru w następujący sposób:
 • drogą mailową na wskazany przez KLIENTA adres e-mail, bezpośrednio po złożeniu zamówienia,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej/paczkomatów na podany/wybrany
  w zamówieniu adres. Dostarczenie przesyłki krajowej zwykle następuje w ciągu 2-3 dni roboczych, ale jest uzależnione od pracy poczty/paczkomatów, za co Skydiveclub.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 • za pośrednictwem uznanej na rynku firmy kurierskiej na podany w zamówieniu adres, zwykle następuje to w ciągu 1-2 dni roboczych, ale jest uzależnione od pracy tego przedsiębiorstwa, za co Skydiveclub.pl nie ponosi odpowiedzialności,
 • możliwy jest również odbiór osobisty w biurze skydiveclub.pl po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

11. W przypadkach określonych w pkt. 10. 2), 3) (w punkcie 10.2) z wyłączeniem przesyłek zagranicznych), dostarczenie VOUCHERA odbywa się na koszt KLIENTA pobierane są koszty wskazane w cenniku wysyłek.

12. W przypadku określonym w pkt. 10 2)-4) VOUCHER zapakowany będzie w kopertę nieodpłatnie, chyba że KLIENT zamówi inne dostępne opakowanie ozdobne – koszt takiego akcesoria ponosi KLIENT.

13. Za zakup VOUCHERA, KLIENT otrzyma paragon fiskalny.

14. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

 • są podawane są w złotych polskich,
 • zawierają podatek VAT, z wyjątkiem ZESTAWÓW PREZENTOWYCH,
 • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

15. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

16. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów
w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży

IV. Warunki realizacji PREZENTU

 1. OBDAROWANY może zrealizować otrzymany PREZENT w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA. W celu realizacji PREZENTU, po wręczeniu OBDAROWANEMU przez KLIENTA VOUCHERA, ten ostatni musi dokonać REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, celem dokładnego ustalenia takich szczegółów REALIZACJI PREZENTU jak: miejsce i czas realizacji PREZENTU, dane OBDAROWANEGO i wszelkich innych niezbędnych szczegółów. REZERWACJE po upływie TERMINU REZERWACJI, a przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA, będą dokonywane w miarę możliwości i dostępności miejsc, ale Skydiveclub.pl nie gwarantuje w takim przypadku REALIZACJI PREZENTU.
 2. W celu zmiany terminu REALIZACJI PREZENTU na inny termin, OBDAROWANY zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z DZIAŁEM REZERWACJI nie później niż na 2 (dwa) dni roboczych przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie TERMINU REZERWACJI taka zmiana nie jest już możliwa.
 3. Skydivelub.pl. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby REALIZACJA PREZENTU nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla OBDAROWANEGO, niemniej nie jest w stanie zagwarantować REALIZACJI PREZENTU w konkretnym dniu.
 4. Niezrealizowanie PREZENTU w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA, jak również niedokonanie REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych,
  w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI PREZENTU przez OBDAROWANEGO i z tego tytułu nie przysługują ani OBDAROWANEMU, ani KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty. Wyjątek stanowi niemożliwość REALIZACJI PREZENTU przez WYKONAWCĘ z przyczyn niezależnych od OBDAROWANEGO np. złe warunki pogodowe.
 5. OBDAROWANEMU przysługuje prawo wymiany otrzymanego VOUCHERA na inny przez 11 miesięcy od dnia wystawienia VOUCHERA. Wymiany takiej OBDAROWANY może dokonać jednokrotnie na następujących zasadach:
 • na VOUCHER uprawniający do realizacji droższego PREZENTU, po dokonaniu stosownej dopłaty,
 • na VOUCHER uprawniający do realizacji PREZENTU o tej samej wartości wpłaty, co VOUCHER otrzymany, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,
 • na VOUCHER uprawniający do realizacji PREZENTU o niższej wartości od VOUCHERA otrzymanego, ale w tym wypadku OBDAROWANEMU nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej przedpłaty,
 • Nowy VOUCHER będzie miał ten sam termin ważności co VOUCHER podlegający wymianie,
 • Wymianie nie podlegają VOUCHERY wygrane w konkursach organizowanych przez Skydiveclub.pl.
 1. Wymiany można dokonać w następujący sposób: telefonicznie lub mailowo z pośrednictwem pracownika działu obsługi klienta Skydiveclub.pl.
 2. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia VOUCHERA a termin realizacji PREZENTU (OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA) jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek KLIENTA i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu VOUCHERA tylko w wersji elektronicznej.
 3. Warunkiem realizacji PREZENTU, po ustaleniu stosownych szczegółów z DZIAŁEM REZERWACJI, jest oddanie WYKONAWCY przez OBDAROWANEGO podpisanego VOUCHERA. W przypadku odmowy oddania VOUCHERA WYKONAWCA jest uprawniony do odmowy realizacji PREZENTU.
 4. OBDAROWANY ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń WYKONAWCY. W odniesieniu do PREZENTÓW, których realizacja może zależeć od określonego wieku OBDAROWANEGO, WYKONAWCA ma prawo sprawdzić te okoliczności, a OBDAROWANY ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla WYKONAWCY podstawę odmowy realizacji PREZENTU.
 5. WYKONAWCA może odmówić realizacji PREZENTU, jeżeli OBDAROWANY nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających (w tych sytuacjach obdarowany traci prawo do realizacji PREZENTU i zwrotu wpłaconej przedpłaty) lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną OBDAROWANEGO.
 6. Wykonawca może także zażądać podpisania przez OBDAROWANEGO dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji PREZENTU.
 7. Niestawienie się OBDAROWANEGO na miejsce realizacji PREZENTU lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji PREZENTU, niezależnie od przyczyn , a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.
 8. W przypadku PREZENTÓW, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych, WYKONAWCA może odmówić realizacji PREZENTU, w sytuacji kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu OBDAROWANEGO. Wówczas OBDAROWANY ustala nowy termin realizacji PREZENTU bezpośrednio z Wykonawcą, o czym jest obowiązany zawiadomić Skydiveclub.pl., albo ustalenie nowego terminu realizacji PREZENTU następuje za pośrednictwem DZIAŁU REZERWACJI. W takiej sytuacji Skydiveclub.pl nie pokrywa kosztów, jakie poniósł OBDAROWANY w związku z realizacją PREZENTU, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.
 9. Postanowienia pkt.13 stosuje się odpowiednio do sytuacji, kiedy do niezrealizowania PREZENTU doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Sky Club, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.
 10. W sytuacjach opisanych w 13 i 14 oraz w sytuacji, kiedy w danym miejscu w konkretnym dniu odbywa się zbyt duża ilość realizacji PREZENTÓW, Sky Club zastrzega sobie możliwość zmiany tego miejsca, o czym WYKONAWCA lub CENTRUM REZERWACJI poinformuje OBDAROWANEGO na co najmniej 6 godz. przed planowanym terminem realizacji. W takiej sytuacji OBDAROWANY, jeżeli nie zgodzi się na nowe miejsce realizacji, może bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ustalić z WYKONAWCĄ lub DZIAŁEM REZERWACJI nowy termin REALIZACJI PREZENTU.
 11. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji niektórych PREZENTÓW, które mogą się wiązać z pewnym ryzykiem dla zdrowia lub życia OBDAROWANEGO, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie aktu notarialnego, lub też obecność min. jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowany PREZENT. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla WYKONAWCY do odmowy realizacji PREZENTU.

V. Prawo klienta do odstąpienia od umowy i rozpatrywanie reklamacji

 1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.
 2. Skydiveclub.pl zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
 3. Wszelkie zwroty płatności dokonywane przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że KLIENT zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 4. KLIENT ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym Skydiveclub.pl. pisemnie na adres biuro@skydiveclub.pl
 5. Skydiveclub.pl zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA lub OBDAROWANEGO.
 6. Wszelkie zwroty przedpłaty wynikające z reklamacji dokonywane są wyłącznie przelewem na konto KLIENTA.
 7. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie przesyłek pocztowych i kurierskich odpowiada Poczta Polska, paczkomaty lub firma kurierska. W razie uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody podpisany przez pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

VI. Prawo Skydiveclub.pl. do odstąpienia od umowy

 1. Skydiveclub.pl. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja PREZENTU okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami – wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Skydiveclub.pl. ofertę specjalną.
 2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji PREZENTU, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Skydiveclub.pl, takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez WYKONAWCĘ i niemożność znalezienia na rynku innego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

VII. Współpraca Skydiveclub.pl z wykonawcami oraz współpraca z innymi firmami

 1. Skydiveclub.pl wybiera WYKONAWCÓW spośród podmiotów cieszących się na rynku dobrą opinią, o ugruntowanej pozycji w danej branży, zwłaszcza w odniesieniu do PREZENTÓW, które mogą łączyć się z ewentualnym ryzykiem dla życia i zdrowia OBDAROWANYCH, posługuje się wyłącznie profesjonalistami posiadającymi stosowne uprawnienia wymagane przepisami.
 2. Skydiveclub.pl podejmuje również współpracę z firmami, które nie są WYKONAWCAMI, a które kooperując z Skydiveclub.pl promują swoje usługi lub produkty. W takiej sytuacji – kooperacji z innymi podmiotami, regulamin niniejszy jest wiążący, chyba że co innego wynika z zawartej umowy. W każdym jednak wypadku regulamin niniejszy jest wiążący dla OBDAROWANYCH w zakresie realizacji/wykonania PREZENTU, w szczególności, choć nie wyłącznie, te postanowienia regulaminu, które odnoszą się do bezpieczeństwa i zasad realizacji PREZENTÓW.

VIII. Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

 1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 • Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe Skydiveclub.pl. stanowi jednoznaczną zgodę KLIENTA na przekazanie swoich danych osobowych Skydiveclub.pl wyłącznie w celu realizacji PREZENTU.
 • Wykorzystanie przez Skydiveclub.pl zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2.1., w szczególności w celach reklamowych
  i marketingowych, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody KLIENTA i OBDAROWANEGO.
 1. KLIENTOWI zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie KLIENT.
 2. KLIENT może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Skydiveclub.pl swoich danych osobowych, co spółka obowiązana jest uczynić niezwłocznie.

IX. Film i zdjęcia

 1. Film i zdjęcia zostaną wysłane z maila firmowego Skydiveclub.pl na adres mailowy OBDAROWANEGO podany na pierwszej stronie oświadczenia wypełnianego przed skokiem, jeżeli taka usługa została zakupiona. Wiadomość będzie zawierała link z WeTransfer do samodzielnego pobrania materiałów. Link jest ważny około 7 dni, dlatego pobierz materiały jak najszybciej.
 2. Wiadomość mailowa z linkiem zostanie wysłana najpóźniej do najbliższego piątku do godziny 18tej po realizacji PREZENTU.
 3. Nagrania ze skoku Skydiceclub.pl przechowuje tylko 14 dni po skoku, później są one usuwane z baz danych i nie będzie możliwe ich odzyskanie. Jeżeli link podany w mailu się przeterminuje, również nie będzie możliwości pobrania materiałów. Wysłanie wiadomości z nowym linkiem jest możliwe tylko do 14 dni po realizacji PREZENTU.
 4. Sky Club Sp. z o.o. Sp. k. po wysłaniu maila z linkiem do WeTransfer na podany w oświadczeniu adres mailowy uważa zlecenie za zrealizowane. Nie ponosi odpowiedzialności za błędnie lub nieczytelnie podany adres mailowy przez OBDAROWANEGO w oświadczeniu, nie pobranie materiałów przez pasażera w wyznaczonym czasie, brak kontaktu w sprawie materiałów w ciągu 14 dni po skoku. Powyższe działania i/lub zaniechania nie upoważniają do zwrotu kosztów filmowania.

X. Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji PREZENTU, KLIENT lub OBDAROWANY zgłasza mailowo na adres biuro@skydiveclub.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji PREZENTU lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: dane KUPUJĄCEGO lub OBDAROWANEGO, NUMER REZERWACYJNY, opis sytuacji. Skydiveclub.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 2. Skydiveclub.pl niezwłocznie podejmuje działania w celu rozpatrzenia reklamacji przez WYKONAWCĘ, w sposób jak najbardziej korzystny dla KLIENTA.
 3. Skydiveclub.pl ponosi odpowiedzialność wobec KLIENTA za własne działania i zaniechania. Jednakże Skydiveclub.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec KLIENTA i OBDAROWANEGO za ewentualne szkody na osobie o ile do realizacji PREZENTU posłużyła się profesjonalistą. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań WYKONAWCY lub jakości dostarczonego przez niego PREZENTU, Skydiveclub.pl podejmuje w imieniu KLIENTA w stosunku do WYKONAWCY niezbędne działania, uzgadniając je z KLIENTEM.
 4. Skydiveclub.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie VOUCHERA wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji PREZENT traktuje się jako zrealizowany przez OBDAROWANEGO.
 5. Skydiveclub.pl zaleca wszystkim OBDAROWANYM, którzy otrzymali VOUCHER uprawniający ich do realizacji PREZENTÓW, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia.
 6. PREZENTY znajdujące się na stronie internetowej Skydiveclub.pl, są możliwie dokładnie opisane, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może oczekiwać zarówno KLIENT jak i OBDAROWANY. Niemniej Skydiveclub.pl zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem PREZENTU, a jego faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak kolor, marka, typ itp.
 7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją PREZENTU Skydiveclub.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.
 8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.